TEST Zakład Remontowo-Usługowy
Badania i Analizy Techniczne
Piotr Staszewski
Opolska 79
47-300 Krapkowice
Polska
tel. : +48 077-44-671-35
fax. : +48 077-44-666-07
e-mail : biuro@testkrapkowice.pl

NOWE STANDARDY

TEST Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu. Dzięki nabytemu doświadczeniu, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego klienta w kraju i za granicą, wytyczamy nowe standardy w branży.

LOKALIZACJA

TEST zlokalizowany jest w południowej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych szlakow komunikacyjnych, w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem, a Katowicami, zaledwie 4 kilometry od zjazdu z autostrady A4. Dogodne połączenie drogowe, jak rownież możliwość transportu drogą wodną (rzeka Odra) ułatwia i skraca dostęp do naszych klientow na terenie południowej Polski.

ZASOBY

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i rozeznaniu w potrzebach klientow, TEST Krapkowice wychodząc oczekiwaniom klienow na przeciw, stale rozwija zakładowe zasoby (kadrowe jak i maszynowe).

1. Historia przedsiębiorstwaFirma TEST w Krapkowicach istnieje od 1995r. jako główny przedmiot działalności firmy w początkowej fazie jej istnienia były prace diagnostyczne maszyn i urządzeń przemysłowych, a także remonty tych urządzeń, usuwanie awarii w zakładach gdzie występuje ruch ciągły głównie w zakładach papierniczych oraz w przemyśle spożywczym.Od 1995r. czyli od powstania firmy zainteresowanie jej usługami stale wzrastało. W 2003roku zakupione zostały obiekty produkcyjne, które zostały wystawione do sprzedaży. Zakup tych obiektów o łącznej powierzchni 5300m² stanowi jedną zwartą firmę, która w krótkim okresie czasu pozyskała wiele nowych liczących się na rynku kontrahentów.Pojęcie outsourcingu w przemyśle, czyli korzystania z zewnętrznych źródeł wspierających lub przejmujących rolę wewnętrznych sił utrzymania ruchu, staje się normą na świecie i z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem w Polsce.


2. Główny przedmiot działalnościTEST świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu, wytyczając nowe standardy i dopasowując się do specyficznych potrzeb klientów w kraju i za granicą.
Naszym podstawowym założeniem jest zapewnienie klientowi usług utrzymania ruchu na najwyższym poziomie. Działając w tym wymagającym wielu umiejętności środowisku pracy, zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam na optymalne wykorzystanie personelu i zaspokajanie nawet najbardziej nietypowych potrzeb klienta.Właściwie zorganizowany outsourcing utrzymania ruchu pozwala osiągnąć szereg korzyści:
      - zapobieganie nieplanowanym przestojom produkcyjnym,
      - wydłużenie planowanego okresu eksploatacji maszyn i urządzeń,
      - zmniejszenie ilości i szybszą reakcję na zaistniałe usterki i awarie,
      - zwiększenie bezpieczeństwa pracy.Dotychczasowe doświadczenia firmy TEST, zdobyte na różnych projektach w zakresie utrzymania ruchu, pokazują jak znaczna część zakładów produkcyjnych znajduje się na relatywnie niskim poziomie w zakresie utrzymania ruchu. Zakupione obiekty produkcyjne wyposażone zostały w nowe suwnice natorowe, ogrzewane nową kotłownią węglową oraz alternatywnie promiennikami gazowymi.Dokonano zakupu najbardziej potrzebnych obrabiarek do metalu co pozwoliło nam na wykonywanie bardziej skomplikowanych usług, na które zainteresowanie stale wzrasta.

Zakupiony sprzęt warsztatowy i maszynowy umożliwia wykonywanie obróbki:
      - toczenia na tokarkach do średnicy Ø 870mm i długości do 8mb,
      - obróbki na wytaczarkach o wymiarach stołu 1800mm x 1600mm,
      - struganie do długości 4000mm i szerokości 1000mm,
      - szlifowanie płaszczyzn do długości 1400mm i szerokości400mm,
      - frezowania na frezarkach uniwersalnych długość 4000mm, szerokość 600mm,
      - dłutowania, średnica stołu Ø1500mm, wysokość suwaka 600mm,
      - komputerowe wyważenie dynamiczne elementów wirujących do Ø 1600mm, o długości do 6000mm i masie do 3000kg,
      - wyważenie dynamiczne w miejscu zamontowanego elementu – urządzenie przenośne,
      - wiercenia otworów na wiertarkach promieniowych,
      - cięcie blach nożycami gilotynowymi o długości 3000mm i grubości 16mm,
      - spawanie spawarkami metodą: elektrody stopowe, gazową, TIG i MAG,
      - spawanie specjalnymi technologiami (miedź, aluminium, stopy aluminium),
      - palenie elementów z stali nierdzewnej plazmą do grubości 35mm,
      - elektrolityczne wytrawianie spoin wykonanych na stali nierdzewnej,
      - cięcie materiałów piłami taśmowymi do średnicy 520mm,
      - wykonywania prac antykorozyjnych – piaskowanie, śrutowanie, malowanie specjalistyczne agregatami.
      - posiadamy urządzenia do piaskowania na mokro,
      - wykonujemy perełkowanie wyrobów i elementów z stali chromoniklowej.Oferowane przez TEST Krapkowice usługi i produkty mają na celu zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów. Do najczęstszych wykonywanych wyrobów i usług wykonywanych warsztatowo zaliczamy:

      - wykonanie wałów do maszyn papierniczych różnej wielkości i rodzajem powłok,
      - wykonanie wałów różnych do maszyn w przemyśle spożywczym,
      - wykonanie konstrukcji stalowej z stali węglowej oraz z stali kwasoodpornej,
      - wykonywanie przenośników taśmowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie przenośników ślimakowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie rolek , bębnów zwrotnych i napędowych także ogumowanych,
      - wykonywanie i montaż konstrukcji hal,
      - wykonywanie elementów rurociągów technologicznych również z stali kwasoodpornej,
      - wykonywanie części różnych – specjalistycznych do maszyn papierniczych,
      - wykonywanie opraw łożyskowych różnego rodzaju,
      - wykonywanie kompletnych maszyn i urządzeń,
      - remonty kapitalne pomp wirowych, próżniowych, kułakowych,
      - remonty wentylatorów,
      - remonty kapitalne przekładni zębatych różnego typu,
      - remonty kapitalne cylindrów suszących w przemyśle papierniczym i spożywczym,
      - remonty urządzeń transportowych,
      - diagnostyka maszyn,
      - serwis techniczny i mechaniczny w razie problemów z maszyną lub urządzeniem,
      - analizy bezpieczeństwa i sprawności maszyn,
      - diagnozowanie problemów istniejących w maszynach przemysłowych,
      - prace montażowe i ustawcze,
      - prace demontażowe,
      - szkolenia rozruchowe pracowników do obsługi maszyn i urządzeń.
4. Prowadzona dotychczas działalność eksportowaTEST świadczy usługi utrzymania ruchu na zasadzie outsourcingu, wytyczając nowe standardy i dopasowując się do specyficznych potrzeb klientów w kraju i za granicą. Ilość kontrahentów z zagranicy stale wzrasta, podwyższając tym samym przychody uzyskiwane z „eksportu”. Na chwilę obecną przychody te stanowią ok. 12% ogólnych przychodów firmy.Projekty unijne


Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R


WARTOŚĆ PROJEKTU:CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 5 038 568,51 PLNKOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 227 506,52 PLNWKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 132 483,86 PLN
CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez Dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali kraju układu naprężania wstęgi maszynowej i zapewnienie stałego jej naciągu w trakcie pracy, eliminując drgania wstęgi i jej wybaczanie w różnych kierunkach.

W dobie optymalizacji pracy maszyn włókienniczych, poligraficznych czy papierniczych i przy dużych prędkościach produkcji ważnym elementem jest stabilizacja przemieszczającej się wstęgi materiału czy też tkaniny podtrzymującej (transportującej ten materiał). Ważnym elementem tego procesu jest odpowiednie naprężenie wstęgi, które jest warunkiem niezbędnym aby osiągać założone parametry maszyn produkcyjnych. Pomiar naprężenia wstęgi, eliminacja drgań, odpowiednia geometria wałów oraz rodzaj zastosowanych materiałów decydują o sukcesie. Pozwoli to na eliminację zbędnych postojów, zapewni założoną wydajność i wykorzystanie czasu pracy. Problem stabilizacji produkcji to również jakość produkowanych wyrobów, co zatem idzie odpowiednie wykorzystanie surowców – eliminacja odpadów.

Na przykład w branży celulozowo-papierniczej coraz bardziej znaczący jest problem wydłużenia czasu pracy maszyn papierniczych co wiąże się z wydłużeniem czasu pracy odzieży maszynowej między innymi filców. Częsta ich wymiana generuje straty wynikające z postoju maszyny i koszty związane z samym zakupem filcu. W obecnej sytuacji zmniejszenie ilości postojów i wydłużenie czasu pracy jest nakazem chwili. Podobna sytuacja jest w przemyśle włókienniczym i poligraficznym.

Tym samym zakres realizowanego projektu i jego cel wpisuje się w kilka zidentyfikowanych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Opolskiego w ramach III. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego:

a) Innowacyjne, energooszczędne maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w przemyśle.

b) Systemy automatyki i instalacji elektrycznej dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle.Innowacyjny układ napinacza wstęgi do maszyn wpisuje się w założenia powyższych grup technologicznych przez co projekt bezsprzecznie wpisuje się w zidentyfikowane specjalizacje regionalne.


PLANOWANY EFEKT:Realizacja projektu przyniesie efekt w postaci wykonania działającego kompletnego układu naprężania wstęgi maszynowej co stwarza szerokie możliwości rynkowe i maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanego i doposażonego działu badawczo-rozwojowego oraz dostawanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Projekty unijne

ROZBUDOWA DZIAŁU B+R

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 01-02-2018

Numer ogłoszenia

1081767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/01/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 785 000 570

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Cała treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Realizacja projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany (Załącznik nr 1) oraz Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2) oraz Kosztorys inwestorski (Załącznik nr 3) oraz Przedmiar robót (załącznik nr 4), stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
Rozwiązania równoważne ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Podwykonawstwo (szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Zobowiązania Wykonawcy ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)
Informacje dodatkowe ( szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 3 - Kosztorys inwestorski


Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9


Załacznik nr 1 - cz.1 - opis


Załacznik nr 1 - cz.2 - rys. nr A-1


Załacznik nr 1 - cz.3 -rys. nr AK-1


Załącznik nr 1 - cz.4 - rys. nr I-1


Załącznik nr 2 - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


Załącznik nr 10 - Wzór umowy


Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, co zostanie potwierdzone przez złożenie przez Wykonawcę stosownych oświadczeń.

Wykonawca powinien spełniać łącznie warunki opisane poniżej:

Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót budowlanych (Załącznik nr 7) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;

b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr konta: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235.

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.

4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ORAZ ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.

3. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

    1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

    2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

    3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
        - siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
        - warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią;
        - niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej i wykonawczej;
        - przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;
        - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji projektowej;
        - innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
        - koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

    4) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,

    5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,

    6) zmiana podwykonawcy,

    7) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego. 5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. 2. Oferta winna zawierać:
    a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
    b) posiadać datę sporządzenia oraz
    c) załączniki:
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile oferta podpisywana jest przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa,
- Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych,
- Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu,
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
- Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie,
- Aktualne, tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków pieniężnych tytułem wniesienia wadium.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie, chyba że dokument potwierdzający umocowanie został już przedłożony wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym zapytaniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów:

    1) cena wykonania zamówienia - 80 %

    2) czas realizacji zamówienia – 10%

    3) okres gwarancji – 10 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

1) KRYTERIUM CENY (x1)

Oferta z najniższą ceną netto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max. 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny netto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 80
                cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert w pełnych miesiącach
X2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                czas realizacji oferty ocenianej w pełnych miesiącach (max. 4 m-ce)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 miesiące. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych miesiącach i mieścić się w przedziale od 3 do 4 miesięcy.

3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                okres gwarancji (min. 36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 10
                60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.

3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych wg poniższego wzoru

X = X1 + X2 + X3

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Dalsze szczegółowe informacje dot. kryteriów ocen opisano w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Wykluczenia

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wykluczy również:

1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).

3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia:

1) oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 9);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: 77 446 71 35
Fax: 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofertProjekty unijne

DOSTAWA MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI BADAŃ NAD PRZYGOTOWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MODELU NAPRĘŻACZA

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084034

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 02.02.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/01/2018”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty przez osobę upoważnioną (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa rur grubościennych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa prętów stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.


Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo odbioru 3.1 według normy EN 10204.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wykazanych w ust. 2 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Zestawienie zakupywanych materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 (słownie: trzech) odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: 1, 2, 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania i obejmuje:


- Część 1 – dostawa blach kwasoodpornych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 2 – dostawa rur grubościennych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1;
- Część 3 – dostawa prętów stalowych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik Nr 1.


Każda część przedmiotu zamówienia stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.

3. Kody CPV:


14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal4. Przedmiot zamówienia w ramach danej części Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice. Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy świadectwo odbioru 3.1 według normy EN 10204.
7. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w ramach danej części zamówienia, w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kod CPV

14000000-1

Nazwa kodu CPV

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 14600000-7 Rudy i stopy metali
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia w ramach każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór umowy


Załączniki nr 1-4


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


- Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
-Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jako oferty częściowe traktuje się każdą część przedmiotu zamówienia odrębnie, z którego każda będzie rozpatrywana odrębnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z każdej z części zamówienia to: 100 pkt, w tym:


- [K1] Cena netto – 90 pkt,
- [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.


3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto, odrębnie dla danej części zamówienia, za zakup materiałów i elementów niezbędnych do realizacji badań nad przygotowaniem poszczególnych elementów modelu naprężacza wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru:                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = -------------------------------------------------------------- x 90
                         cena netto oferty ocenianej

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach, oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w tygodniach
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                      czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 3 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 3 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 3 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, w ramach każdej części zamówienia, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2
6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta (tj. każda część zamówienia z osobna) wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie (w odniesieniu do każdej części zamówienia z osobna). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy dla każdej części zamówienia, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 44 671 35
Fax: +48 77 44 666 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. W odniesieniu do Części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę „Italinox Polska” Sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, Wysogotowo k. Poznania 65-081 Przeźmierowo, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
2. W odniesieniu do Części 2 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę FORNITECH S.C. W. Korzec , A. Styra, ul. Zagórska 167 , 42-600 Tarnowskie Góry, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
3. W odniesieniu do Części 3 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę FORNITECH S.C. W. Korzec , A. Styra, ul. Zagórska 167 , 42-600 Tarnowskie Góry, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.
Projekty unijne

PROJEKT STANOWISKA DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084043

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 3/01/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/01/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 02.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadania nr 1 „Optymalizacja pracy maszyny w części wstęgowej wraz z opracowaniem modelu naprężacza wstęgi” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2) Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w miejscach kontaktowych, nowoprojektowanego naprężacza dla przemysłu papierniczego do kontroli odzieży maszynowej. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy współpracującymi elementami, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie ustawionych zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.
3) Kody CPV:


71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze


4) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na projekt stanowiska do badań empirycznych.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stanowiska do badań empirycznych w ramach zadania nr 1 „Optymalizacja pracy maszyny w części wstęgowej wraz z opracowaniem modelu naprężacza wstęgi” w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
2) Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej stanowiska do badań tarciowych typu „pin-on-disc”, dla wybranych próbek tarciowych z elementów par tribologicznych występujących w miejscach kontaktowych, nowoprojektowanego naprężacza dla przemysłu papierniczego do kontroli odzieży maszynowej. Stanowisko tribologiczne powinno umożliwić pomiary współczynnika tarcia w funkcji drogi tarcia między próbkami tarciowymi odpowiadającymi wyselekcjonowanym obszarom pomiędzy współpracującymi elementami, zmiennych warunków pracy w szerokim zakresie ustawionych zmienności. Główny nacisk podczas projektowania tribometru należy położyć na możliwość sterowania siłą docisku elementów w parze trącej oraz prędkością tarcia. Stanowisko powinno posiadać budowę umożliwiającą prowadzenie badań dla różnych materiałów pary tribologicznej przy założeniu niewielkich gabarytów próbek tarciowych. Stanowisko do badań tribologicznych powinno zapewnić stały odczyt i monitorowanie warunków tarciowych w trakcie badań, jak również umożliwić pełną archiwizację wyników badań w formie elektronicznej. Projekt powinien być wykonany w systemie CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną przedmiotowego stanowiska. Dokumentacja techniczna powinna stanowić kompletną całość zgodną z odpowiednimi normami rysunku technicznego PN-EN ISO oraz PN-ISO.
3) Kody CPV:


71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze


4) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:


73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.

Załączniki

Załącznik nr 4 - wzór umowy


Załaczniki nr 1 - 3


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym tj. oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (m.in. system CAD 3D umożliwiającym wizualizację przestrzenną stanowiska badawczego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
5) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania zostaną ocenione według następujących kryteriów:

KRYTERIUM WAGA (%):


- [K1] Cena netto 80,
- [K2] Termin realizacji zamówienia 20.2. Punktacja za cenę netto [K1] będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ------------------------------------------------------------------ x 80
                              cena netto badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Punktacja za termin realizacji zamówienia [K2] będzie obliczana na podstawie wzoru:

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert (w dniach)
K2 = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
                              czas realizacji oferty ocenianej (w dniach)

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [K] po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert,
tj.: K= K1 + K2
5. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VI ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.
8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zmawiającego: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 44 671 35
Fax: +48 77 44 666 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o,. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

ROZBUDOWA DZIAŁU B+R

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 16-02-2018

Numer ogłoszenia

1085766

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: magda@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/02/2018”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/02/2018”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Serwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 446 71 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie prac budowlanych. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”.
Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej obejmującej: Projekt budowlany (Załącznik nr 1) oraz Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2) oraz Kosztorys inwestorski (Załącznik nr 3) oraz Przedmiar robót (załącznik nr 4), stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Rozwiązania równoważne (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Podwykonawstwo (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Zobowiązania Wykonawcy (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Informację dodatkowe (szczegółowe informacje opisano w załącznikach do ogłoszenia).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 45110000-1 Roboty przygotowawcze
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Kładzenie gresu
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Załącznik nr 10 - wzór umowy


Załączniki nr 5-9


Załączniki nr 1-4


Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 robót budowlanych, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 140 000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia, referencji oraz wykazu wykonanych robót. Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót budowlanych (Załącznik nr 7) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału oraz złożyć oświadczenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy;
b) dysponuje grupą co najmniej 15 osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (łącznie z Kierownikiem Budowy), które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia-nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów i oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 400 000 zł - dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.

Dodatkowe warunki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski S.A. nr konta: 95 1050 1487 1000 0022 6972 1235.

3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.02.2018 r. do godziny 12:00.

4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca:


1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.

3. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:


- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią;
- niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji projektowej i wykonawczej;
- przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy ani Zamawiającemu;
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji projektowej;
- innym zdarzeniem uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
- koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.


4) w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy skutkujących niemożliwością świadczenia,
5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione,
6) zmiana podwykonawcy,
7) zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego.5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile oferta podpisywana jest przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa,
- Kopie dokumentów rejestrowych – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych,
- Załącznik nr 8 – Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu,
- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
- Kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie,
- Aktualne, tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego środków pieniężnych tytułem wniesienia wadium.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (kopia KRS/CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie, chyba że dokument potwierdzający umocowanie został już przedłożony wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu w niniejszym zapytaniu w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewidzianego w zapytaniu ofertowym, zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do tych kryteriów:

    1) cena wykonania zamówienia - 80 %

    2) czas realizacji zamówienia – 10%

    3) okres gwarancji – 10 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:1) KRYTERIUM CENY (x1)

Oferta z najniższą ceną netto ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma max. 80 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny netto wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                cena najniższej oferty
X1 = ---------------------------------------- x 80
                cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) KRYTERIUM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA (x2)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium, wynosi 10 punktów. Oferty proponujące czas realizacji zamówienia dłuższy (ale nie dłuższy niż 4 miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                najkrótszy czas realizacji wg wszystkich złożonych ofert w pełnych miesiącach
X2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                czas realizacji oferty ocenianej w pełnych miesiącach (max. 4 m-ce)

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 4 miesiące. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 4 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych miesiącach i mieścić się w przedziale od 3 do 4 miesięcy.

3) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (x3)

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                okres gwarancji (min. 36 mies.)
X3 = ----------------------------------------------------- x 10
                60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach.3. Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych wg poniższego wzoru

X = X1 + X2 + X3

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Dalsze szczegółowe informacje dot. kryteriów ocen opisano w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9"

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt 3 Wytycznych rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.2. Zamawiający wykluczy również:1) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

7) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zobowiązany jest do złożenia:1) oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 9);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki
Numer telefonu: +48 77 446 71 35
Fax: +48 77 446 66 07

NIP

7560010486

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R.Projekty unijne


Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.


WARTOŚĆ PROJEKTU:CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 6 320 065,79 PLNKOSZTY KWALIFIKOWALNE: 5 520 205,02 PLNWKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 863 249,39 PLN
CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

W projekcie B+R realizowanym przez TEST Z. R – U. B. i A. T. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej planuje się osiągnąć poprzez konstrukcyjne zmiany polegające na wymianie klasycznego wirnika na wirnik helikoidalny, a także jednoczesnej zmianie (tj. przebudowie lub wymianie) konstrukcji misy hydropulpera oraz zmianie obrotów wirnika parametrów wejściowych procesu poprzez jednoczesne zwiększenie stężenia pracy. Oprócz 20% oszczędności energii zmianie ulegnie sposób rozwłókniania, gdyż dla klasycznego wirnika rozwłóknianie realizowane jest poprzez energię cząstek wody wprowadzonych w ruch wirowy gdy dla wirnika helikoidalnego rozwłóknianie odbywać się będzie poprzez tarcie cząstek makulatury o cząstki makulatury, co jest wartością dodaną procesu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata narzędzia, które każdy klasyczny hydropulper przeprojektuje w hydropulper o wyższej sprawności. Ograniczeniem, jakie nakładamy na program jest zachowanie zainstalowanej mocy, rodzaju przeniesienia napędu oraz sposobu łożyskowania. Jest to ważne dla ograniczenia kosztów inwestora. Narzędzie to będzie estymować dla zadanej geometrii misy hydropulpera wielkość wirnika i wydajność całego procesu, co będzie w stanie spowodować modernizację procesu rozwłókniania w hydropulperze i jednoczesną 20%-ową oszczędność energii elektrycznej w sposób uniwersalny.


PLANOWANY EFEKT:Realizacja projektu przyniesie opracowanie innowacyjnego w skali światowej algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie pozwalającego zaoszczędzić co najmniej 20 % energii przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Projekty unijne

WYNAJEM OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA SYMULACJI NUMERYCZNYCH PRZEPŁYWÓW

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 01-02-2018

Numer ogłoszenia

352

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zmieniono treść przedmiotu zamówienia:
Było:

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.


Jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem polegający na udostępnieniu stanowiska obliczeniowego zawierającego oprogramowanie do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury na około 26 miesięcy.


II. Usunięto zapis "Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice."
III. Zmieniono treść załącznika nr 5 - wzór umowy.
IV. Wydłużono termin składania ofert z 30.01.2018 na 01.02.2018 do godz. 12.00

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do załączonej treści zapytania – "Zapytanie ofertowe z zał. 1-4 po zmianach" oraz "Załączniku nr 5 - wzór umowy po zmianach"Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.nogaj@testkrapkowice.pl.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 1/01/2018/AL”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 1/01/2018/AL”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
5. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.02.2018 r. do godziny 12:00.
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nogaj@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Teresa Gola-Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis oprogramowania zawierającego narzędzia umożliwiające rozwiązywanie (solver) i analizę zagadnień przepływowych wraz z funkcją przygotowania geometrii, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wynajem oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem na około 26 miesięcy jednej sztuki oprogramowania do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów medium czynnego w celu optymalizacji kształtu wirnika hydropulpera pod kątem obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz rozwłókniania makulatury wraz z dostawą oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis oprogramowania zawierającego narzędzia umożliwiające rozwiązywanie (solver) i analizę zagadnień przepływowych wraz z funkcją przygotowania geometrii, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe
30248200-1 Licencje na oprogramowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertowe po zmianachZałączniki nr 1-4 przed zmianachZapytanie ofertowe przed zmianamiZałączniki nr 1-4 przed zmianamiZałącznik nr 5 - wzór umowy przed zmianamiPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto za 1 miesiąc najmu – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za 1 miesiąc najmu będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto za 1 miesiąc najmu najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto za 1 miesiąc wynajmy badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w pełnych tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 2 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.Projekty unijne

WYNAJEM LICENCJI DO ANALIZY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 30-01-2018

Numer ogłoszenia

356

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice.
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.nogaj@testkrapkowice.pl.
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 30.01.2018 r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr 2/01/2018/AL”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 2/01/2018/AL” a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf)..
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.nogaj@testkrapkowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Teresa Gola-Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 77 44 671 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni wraz z dostawą licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: KrapkowiceOpis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wynajem licencji do analizy struktury geometrycznej powierzchni.

Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni wraz z dostawą licencji oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 – Opis licencji oprogramowania do analizy struktury geometrycznej powierzchni, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich oraz powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 79, 47-300 Krapkowice.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV: 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe
30248200-1 Licencje na oprogramowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Zapytanie ofertoweZałączniki nr 1-4Załącznik nr 5 - wzór umowyPytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:
dysponują potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:


a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;


4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją.2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:


a) pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP;
b) posiadać datę sporządzenia oraz
c) załączniki:


Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.


3. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie internetowej Zamawiającego www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt, w tym:

        - [K1] Cena netto za 1 miesiąc najmu – 90 pkt,

        - [K2] Czas realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach) – 10 pkt.

3. Punktacja za kryterium K1 Cena netto za 1 miesiąc najmu będzie obliczana na podstawie wzoru:

                cena netto za 1 miesiąc najmu najniższa spośród złożonych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 90
                             cena netto za 1 miesiąc wynajmy badanej oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punktacja za kryterium K2 Czas realizacji w tygodniach będzie obliczana według następującego wzoru:

                najkrótszy czas realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert w pełnych tygodniach
K2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
                         czas realizacji zamówienia oferty ocenianej w tygodniach (maks. 2 tygodnie)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy czas realizacji zamówienia to 2 tygodnie. Brak deklaracji czasu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej wymaganego maksimum, tj. 2 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja czasu realizacji zamówienia powinna być podana w pełnych tygodniach.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.: Ocena = K1 + K2

6. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt. VIII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

8. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej: www.testkrapkowice.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na Stronie Zamawiającego: www.testkrapkowice.pl

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 7 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.Wykluczenia


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 3 Wytycznych.

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI

Adres

Opolska 79

47-300 Krapkowice
opolskie, krapkowicki

Numer telefonu

+ 48 77 44 671 35

NIP

7560010486
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta przedstawiona przez firmę TURMET Grażyna Turska, ul. Belliniego 4/4, 03-289 Warszawa, która spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego oraz która uzyskała ogólnie najwyższą liczbę punktów.TEST Zakład Remontowo Usługowy
Badania i Analizy Techniczne
Piotr Staszewski

ul. Opolska 79
47-300 Krapkowice
Polska

NIP: 756-001-04-86

tel.: +48 077-44-671-35
fax. : +48 077-44-666-07
e-mail: biuro@testkrapkowice.pl

Wyślij wiadomość >>

Piotr Staszewski


+48 603 075 612

piotr@testkrapkowice.pl

Bernard Joszko


+48 605 275 958

bernard@testkrapkowice.pl